Terjemahan Al Quran

AL-FĀTIḤAH (PEMBUKA)

Makkiyyah

Surah ke-1: 7 ayat

 

1.    Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

2.    Segala puji bagi Allah, Tuhan[1]) semesta alam

3.    Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

4.    Pemilik hari Pembalasan.[2])

5.    Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.

6.    Bimbinglah kami ke jalan yang lurus,[3])

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.

_____________________

[1]) Allah Swt. disebut rabb (Tuhan) seluruh alam karena Dialah yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, memberi rezeki, dan sebagainya kepada semua makhluk-Nya.
[2]) Yaumid-dīn (hari Pembalasan) adalah hari ketika kelak manusia menerima balasan atas amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Hari itu disebut juga yaumul-qiyāmah (hari Kiamat), yaumul-ḥisāb (hari Penghitungan), dan sebagainya.
[3]) Jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis.